Vrijwaring

Introductie.

Tuning Trader Online respecteert de privacy van de personen die van haar diensten gebruik maken en stelt de bescherming daarvan te allen tijde voorop. Wij gaan zo zorgvuldig mogelijk om met alle gegevens die wij ontvangen en houden zich aan alle wettelijke voorschriften op dit gebied. Wij nemen jouw recht op privacy serieus en we willen dat jij je comfortabel voelt met het gebruik van onze website. Deze Privacy Policy gaat om persoonlijke informatie (refereert als "Gegevens” onder) wat door ons verzameld wordt op onze site.

Verzamelen van gegevens.

Ons registratieproces vereist een geldig emailadres en een wachtwoord. Neem in acht dat je gebruikersnaam, emailadres of andere persoonlijke gegevens jouw daadwerkelijke persoonlijke gegevens zijn. Net als veel andere websites, ontvangen wij automatisch algemene informatie dat opgeslagen wordt op onze server,

zoals jouw IP-adres. Het bezoeken van deze website houdt de aanvaarding in van alle voorwaarden en verklaringen die via deze website worden meegedeeld. 

Verklaring van afwijzing van aansprakelijkheid: 
Tuning-trader-online.com beoogt met deze website de toegang van het publiek tot informatie over haar initiatieven en over het internet in het algemeen, te verbeteren. Het is de bedoeling dat deze informatie bijgewerkt en juist is. Indien wij opmerkzaam worden gemaakt op onjuistheden, zullen wij trachten deze te verbeteren.
Tuning-trader-online.com kan evenwel geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de op deze site verstrekte gegevens aanvaarden. Deze gegevens:

 • Omvatten uitsluitend informatie van algemene aard die niet op de specifieke omstandigheden van enige persoon of entiteit gericht is;

 • zijn niet noodzakelijk alomvattend, volledig, nauwkeurig of bijgewerkt;

 • zijn meestal gekoppeld aan externe sites waarover Tuning-trader-online.com geen zeggenschap heeft en waarvoor Tuning-trader-online.com geen verantwoordelijkheid draagt;

 • vormen geen professioneel of rechtskundig advies (voor specifiek advies dient u steeds een daarvoor geëigende deskundige te raadplegen).


Tuning-trader-online.com is dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van deze website. Er zij op gewezen dat niet kan worden gewaarborgd dat een document dat on-line beschikbaar is, een exacte weergave van een officieel goedgekeurde tekst vormt. Uitsluitend wetgeving van de Europese Unie die in de papieren versie van het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen is bekendgemaakt, is rechtsgeldig.

 

Bepaalde verwijzingen in deze website leiden naar informatiebronnen die door derden worden bijgehouden en waarover Tuning-trader-online.com geen controle heeft. Tuning-trader-online.com draagt dus ook niet de verantwoordelijkheid voor de juistheid of enig ander aspect van de informatie op die websites.

Wij streven ernaar onderbrekingen door technische fouten zo veel mogelijk te voorkomen. Wij kunnen niet garanderen dat onze dienst geen onderbreking zal kennen of niet anderszins door dergelijke problemen kan worden beïnvloed. Tuning-trader-online.com aanvaardt geen aansprakelijkheid voor die problemen die zich als gevolg van het gebruik van deze site of van andere daarmee verbonden externe sites mochten voordoen. Tuning-trader-online.com heeft bovendien het recht om het materiaal op deze website ten allen tijde te wijzigen of te verwijderen waarnaar op deze website wordt verwezen. de belangstelling en ervaringen van bezoekers. 

Links naar websites en cookies van andere partijen. 
Wij maken gebruik van externe advertentiebedrijven om advertenties weer te geven wanneer u onze website bezoekt. Deze bedrijven gebruiken mogelijk informatie (niet uw naam, adres, e-mailadres of telefoonnummer) over uw bezoek aan deze of aan andere websites om advertenties weer te geven over goederen en services waarin u wellicht geïnteresseerd bent. De DoubleClick DART-cookie (alleen in het Engels) wordt door Google gebruikt in de advertenties die worden weergegeven op websites van uitgevers die advertenties van AdSense voor inhoud weergeven. Als externe leverancier maakt Google gebruik van cookies om advertenties op onze site weer te geven. Met de DART-cookie kan Google advertenties weergeven aan onze gebruikers op basis van hun bezoek aan onze sites en andere sites op internet. Gebruikers kunnen zich afmelden voor het gebruik van de DART-cookie door naar het privacybeleid van het advertentie- en inhoudsnetwerk van Google te gaan. 

Op de site van Tuning-trader-online.com staan hyperlinks naar andere websites. Tuning-trader-online.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud of het privacybeleid van websites waarnaar Tuning-trader-online.com verwijst. Ook is Tuning-trader-online.com niet verantwoordelijk voor de plaatsing van cookies door partijen die op de site adverteren. 

Wijzigingen.
Tuning-trader-online.com behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacystatement. Check daarom regelmatig het privacystatement voor eventuele aanpassingen. 

Vragen. 
Conform de wet van 8 december 1992 aangaande de bescherming van de persoonlijke levenssfeer heeft u het recht u te verzetten tegen de verwerking van uw gegevens, alsmede het recht op toegang tot, rectificatie en verwijdering van uw gegevens. Wanneer u nog vragen heeft over ons privacybeleid, gegevens wilt laten verwijderen of corrigeren kunt u gebruik maken van ons contactformulier.


Door het bezoek van Tuning Trader Online.com ga je akkoord met de volgende algemene voorwaarden.

Gebruik van Tuning Trader Online.com

 

Je plaatst een advertentie in de juiste categorie en subcategorie en je zult niet:

 • Handelen in strijd met onze regels en beleid inzake verboden inhoud;
 • Onjuiste of misleidende informatie verstrekken;
 • handelen in strijd met enige rechten van derden;
 • Spamberichten verspreiden;
 • Inhoud van derden kopiëren, bewerken of verspreiden; 

Misbruik van Tuning Trader Online.com

Voor het melden van illegale advertenties, andere problemen of beledigende inhoud verzoeken wij je gebruik te maken van onze contactpagina; Wij zorgen er in samenwerking met jou voor dat Tuning Trader Online.com schoon en veilig blijft. Tuning Trader Online.com accepteert geen aansprakelijkheid voor ongeautoriseerd of onwettig gebruik van Tuning Trader Online.com door gebruikers.

Materiaal

Tuning Trader Online.com bevat gegevens van ons, van jou en van andere gebruikers. Door het plaatsen van materiaal op Tuning Trader Online.com geef je ons toestemming dit te gebruiken voor publiciteitsdoeleinden van Tuning Trader Online.com. Als je van mening bent dat inbreuk is gemaakt op jouw intellectuele eigendomsrechten, dan verzoeken wij je ons hiervan in kennis te stellen middels de contactpagina. Wij behouden ons het recht voor materiaal te verwijderen indien wij redenen hebben om te vermoeden dat deze gebruiksvoorwaarden of de rechten van wie dan ook zijn geschonden.

Aansprakelijkheid

Jij gaat ermee akkoord ons niet aansprakelijk te houden voor wat door andere gebruikers wordt geplaatst of gedaan. Aangezien het meeste van het materiaal op Tuning Trader Online.com afkomstig is van andere gebruikers, geven wij geen garantie over de nauwkeurigheid van de plaatsingen of andere berichten, of over de kwaliteit, veiligheid of rechtmatigheid van wat wordt aangeboden. Ook kunnen wij geen garantie geven omtrent de permanente of beveiligde toegang tot onze diensten. Daarom sluiten wij, voor zover wettelijk toegestaan, alle impliciete garanties en algemene voorwaarden uit. Wij zijn niet aansprakelijk voor enig verlies van geld, goodwill of reputatie, noch voor enig bijzondere, indirecte of gevolgschade voortkomend uit jouw gebruik van Tuning Trader Online.com. Sommige jurisdicties staan het gebruik van disclaimers of het uitsluiten van schade niet toe, zodat (enkele van) deze disclaimers of het uitsluiten van schade mogelijk niet op u van toepassing zijn.

Indien wij ondanks bovenstaande paragraaf toch aansprakelijk zijn, is onze aansprakelijkheid jegens u of derden beperkt tot maximaal

 1. De totale vergoeding die u aan ons heeft betaald gedurende de 12 maanden voorafgaand aan de handeling waardoor de aansprakelijkheid is ontstaan
 2. of 100 euro, al naar gelang wat hoger is.

We kunnen deze gebruiksvoorwaarden te allen tijde wijzigen, welke wijzigingen of op het moment dat u een advertentie plaatst of binnen dertig dagen van kracht worden, afhankelijk van welke gebeurtenis eerder plaatsvindt. Enige andere wijziging van deze gebruiksvoorwaarden zal uitsluitend van kracht worden indien schriftelijk gedaan en ondertekend door de gebruikers en door ons. Voor vragen, opmerkingen of klachten kun je contact opnemen met Tuning Trader Online.com via de contactpagina.

Hier vindt u onze disclaimer.

 

Aanvaarding voorwaarden.

De website van Tuning-Trader-Online.com wordt onderhouden door Tuning-Trader-Online. Op de inhoud en het gebruik van de Tuning-Trader-Online.com website zijn onderstaande voorwaarden van toepassing. Het (verdere) gebruik van de Tuning-Trader-Online.com website houdt aanvaarding van de voorwaarden door de gebruiker in.

Auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten.

Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud en de vormgeving van de Tuning-Trader-Online.com website, waaronder begrepen de teksten en afbeeldingen, behoren toe aan Tuning-Trader-Online en worden uitdrukkelijk voorbehouden. Hiervan zijn uitgezonderd de teksten en afbeeldingen welke door derden aan Tuning-Trader-Onlines zijn aangeleverd, welke teksten en afbeeldingen onder een licentie worden gebruikt. Anders dan voor persoonlijk gebruik van de Tuning-Trader-Online.com website, mag niets van de Tuning-Trader-Online.com website worden verveelvoudigd op welke wijze dan ook, zonder de uitdrukkelijke toestemming van

Tuning-Trader-Online.com.

Uitsluiting van aansprakelijkheid.

Alle informatie op de Tuning-Trader-Online.com website is bedoeld voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen en typefouten worden voorbehouden. Tuning-Trader-Online spant zich in om de informatie op de Tuning-Trader-Online.com website zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn. Tuning-Trader-Online.com sluit iedere aansprakelijkheid voor op de Tuning-sales.com website verstrekte informatie en ieder gebruik van deze informatie uitdrukkelijk uit. De aanbiedingen op de Tuning-Trader-Online.com website worden geplaatst door derden en zijn geheel verblijvend. Tuning-Trader-Online.com sluit iedere aansprakelijkheid voor de inhoud en/of juistheid van de door derden op de Tuning-Trader-Online.com website geplaatste aanbiedingen uitdrukkelijk uit.

Beschikbaarheid.

Tuning-Trader-Online spant zich in om de Tuning-Trader-Online.com website zo veel mogelijk beschikbaar te stellen, maar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van (tijdelijke) niet-beschikbaarheid van de Tuning-Trader-Online.com website.
Tuning-Trader-Online.com makkelijker handelen bestaat niet!